تنظیم اولیه

تعداد چرخ ها
تعداد نقاط

تعداد چرخش چرخ ها

چرخ 1
چرخ 2
چرخ 3
چرخ 4
چرخ 5

اندازه چرخ ها

چرخ 1
چرخ 2
چرخ 3
چرخ 4
چرخ 5

زاویه چرخ ها

چرخ 1
چرخ 2
چرخ 3
چرخ 4
چرخ 5

تنظیمات نمایش

رنگ خط: fill
زمینه: fill
پس زمینه
سبک: fill
پویانمایی
کارکرد:
تقارن symmetry

اندازه تصویر

حالت: mode
اندازه:          
چرخش:          
زاویه:          
نقاط:
کوچک شدن:
رنگ 1:
رنگ 2:
تعداد تصاویر:  

سیر تکاملی

×

بفرمایید: اثر هنری شما آماده است ...